ENGLISH TEXT BELOW. Stichting Vrienden van Adesa | www.adesa.nl

Hans
1943-2022

Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is, maar met een gevoel van dankbaarheid hebben wij afscheid genomen van Hans Jonkman. Het laatste van Hans, zijn laatste woorden, zijn lach en zijn humor – het is voor iedereen herkenbaar – de liefde die er uitsprak zal ons altijd bijblijven.

Hans was op zijn best als hij bij de kinderen op school was, zijn hart stond altijd open voor de kinderen en voor hen die met de kinderen werkten. In al zijn beslissingen stonden de kinderen in Peru bovenaan.

Enkele dagen voordat Hans zijn Nieuwe Leven begon, wilde hij praten, op het laatst: Hans was zo bijzonder helder en ik ben zo extreem dankbaar dat we dat gesprek hadden ondanks het grote probleem van Hans om niet voldoende zuurstof te hebben. Het maakte voor mij duidelijk wat zijn drijfveer is geweest in zijn leven. Mogen we dat in gedachten houden en met Manuela verder gaan en zijn voorbeeld volgen.

Terug in 2013, een bestuursvergadering van ADESA, met hardwerkende mensen die allen gratis hun tijd gaven, ook Hans en Manuela waren daarbij, en natuurlijk Marco. Ik vertelde in ‘t kort dat ik een opvolger zocht voor mijn werk. Ik keek de kring rond en vroeg heel direct, wil jij mijn werk overnemen, je zult er geen spijt van krijgen het is prachtig werk bezig te zijn voor de gehandicapte kinderen in het Medisch Centrum en met de kinderen van school ieder met zijn eigen problemen. Mijn ogen bleven op Hans rusten en ik zag, voelde, dat hij de persoon was die ADESA nodig had, Hans zei ik, je hoeft het niet alleen te doen. Je zult hulp ontvangen van plekken die je nog niet kent maar die jou wel zoeken. Wil je erover nadenken Hans vroeg ik? Ja zei hij maar ik wist al dat hij het doen zou en inderdaad de volgende morgen kreeg ik zijn “ja”-woord.

Hans heeft 9 jaar de ADESA-kar getrokken. Elk dag inspireerde hij mensen en niets was hem te gek. Hij vertrok ’s ochtends vroeg met de bus en “collectivos” om bezoeken te leiden en te begeleiden. Hij werd overal met open armen ontvangen en hij vond er nieuwe plaatsen bij, altijd moeite en tijd inzettend, overleg met het personeel houdend om zeker te maken dat zij ook met nieuwe hulp en plannen konden instemmen. Een grote eigenschap van Hans is onverstoorbaarheid, dat maakte hem heel sterk en werkte heel goed uit met het personeel.

Weer staan we aan een crossroad en we vragen onze Vader in de Hemel om wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat Hij ons zal helpen en op de juiste weg zal plaatsen. Wij nemen afscheid, met veel bewondering voor de wijze waarop hij zijn leven, ook in de laatste fase, heeft ingevuld en met verdriet om de leegte die hij achterlaat.

 

Ada van der Horst-Smit, ambassadeur voor ADESA
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Adesa en Stichting Adesa Peru.

www.adesa.nl

 

ENGLISH TEXT

It is with great sadness and a heavy heart that we must let you know of the passing of our beloved Hans Jonkman. The love that he expressed will always remain with us.

Hans was at his best when he was with the children at school, his heart was always open to the children and to those who worked with the children. In all his decisions, the children came first.

A few days before Hans started his New Life, he wanted to talk to me, at last: Hans was so extraordinarily clear and I am so extremely grateful that we had that conversation despite Hans’s major problem with not having enough oxygen. It made clear to me what his motivation has been in his life. May we keep that in mind and move on with Manuela and follow his lead.

It was 2013, we were at a board meeting of ADESA, with hard-working people who all gave their time for free… Hans and Manuela were also there, and Marco of course. I briefly told that I was looking for a successor for my work….I looked around the circle and asked very directly, do you want to take over my work, you will not regret it it is wonderful work for the handicapped children in the Medical Center and with the children from school, each with their own problems. My eyes continued to rest on Hans and I saw, felt, that he was the person who needed ADESA, Hans I said, you don’t have to do it alone. You will receive help from places you don’t know yet that are looking for you. Do you want to think about it Hans I asked? Yes, he said, but I already knew that he would do it and indeed the next morning I got his “yes” word. Fortunately Marco was there to assist Hans as well and the difficult departure was made easier for me.

Hans had been pulling the cart ADESA for 9 years. He inspired people and nothing was too outrageous for him, he was clearly the pivot of the ADESA activities. He left early in the morning by bus and collectivos to lead and supervise visits by KLM employees of Wings of Support. He has done a lot to build goodwill for ADESA and bring in money. He has also received help from many quarters. He was welcomed with open arms everywhere and he found new places, always putting in effort and time, consulting with the staff to make sure they too could agree to new help and plans.

A great quality of Hans was his imperturbability, that made him very strong and worked out very well with the staff. He believed in the strength of the team and in the connection.

Once again we are on a crossroad and we ask our Father in Heaven for wisdom to make the right decisions. I am convinced that He will help us and set us on the right path. Hans will be deeply missed, and our thoughts and best wishes are with his wife and family at this time.

Ada van der Horst-Smit, ambassadeur voor ADESA
On behalf of Stichting Vrienden van Adesa en Stichting Adesa Peru.

www.adesa.nl